Giấy Dán Tại 102 Nguyễn Đình Tri – Hòa Xuân – Đà Nẵng